BKK Shell / Life Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg, Tel. 040/6324-5858